The J-Pop Exchange: Thank You For Supporting Us
J Pop Exchange Logo Sakura Heading Photo Courtesy of Sawa

Thank you to our supporters!

Kristofer Martin
Denise D.
George L Robbins
Sergey Baklykov
Patrick McGrath
Go Sato
Yasunori Nishiki
Shinji Miyazaki
Michiaki Watanabe
Kenji Kawai
Norihito Sumitomo
Kei Haneoka
Sakura Koshio
Miki Igarashi
Tetsuya Takahashi
Akira Miyagawa
Kaori Kobayashi
Olivia Keegan
Ayaka Hirahara
Ryuji Iuchi
Masato Koike
Matsuo Kiyonori
Yoshiaki Fujisawa
Hiroe Sekine
Tetsuya Shibata
Yoshihisa Hirano
Michiru Oshima
Kazunori Maruyama
Naomi Tamura
Kokia
Rie Fu
Ayaka Kitazawa
Michiru Yamane
Hajime Mizoguchi
Yuma Asami
Nobuyuki Nakamura
Tomo Asaha
Yusaku Kiyama
Mari Iijima
Musume
Hiko Suzuki